ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.37.2020   

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1

  CENA NETTO PLN WARTOŚĆ VAT PLN CENA BRUTTO PLN ŁĄCZNIE (kwota z formularza cenowego)      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2

  CENA NETTO PLN WARTOŚĆ VAT PLN CENA BRUTTO PLN ŁĄCZNIE (kwota z formularza cenowego)      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

 

Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3

 

 

CENA NETTO PLN WARTOŚĆ VAT PLN CENA BRUTTO PLN ŁĄCZNIE (kwota z formularza cenowego)      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4

  CENA NETTO PLN WARTOŚĆ VAT PLN CENA BRUTTO PLN ŁĄCZNIE (kwota z formularza cenowego)      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5

  CENA NETTO PLN WARTOŚĆ VAT PLN CENA BRUTTO PLN ŁĄCZNIE (kwota z formularza cenowego)      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 6 - Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleni

  CENA NETTO PLN WARTOŚĆ VAT PLN CENA BRUTTO PLN ŁĄCZNIE (kwota z formularza cenowego)      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 7 - Usuwanie skutków zdarzeń nagłych

 

 

 

CENA NETTO PLN WARTOŚĆ VAT PLN CENA BRUTTO PLN ŁĄCZNIE (kwota z formularza cenowego)      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej