ZAŁĄCZNIK NR 8
 
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.37.2020 

 

______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________

______________________________________________________________ adres wykonawcy 

 
WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO DOSTĘPNEGO WYKONAWCY
dotyczy postępowania:
Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.
Wykaz potencjału technicznego wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lp.
Cechy podstawowe potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Podstawa dysponowania (należy wpisać np.: własność, dzierżawa, użyczenie)
Zadanie nr 6  

Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PM-EN15429-3:2015-2-05E, o konstrukcji przegubowej o DMC do 3,5 tony wyposażony w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz zewnętrzny

 

szt. .............

   

Samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób zamontowana tablica świetlna ze strzałka zmiennej treści

 

szt .........

  Zadanie nr 7  

Samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób zamontowana tablica świetlna ze strzałka zmiennej treści.

szt. .........

   
 
 

__________________________ data i miejscowość

___________________________ imię i nazwisko  

___________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej