Oznaczenie sprawy: ZDM.26.37.2020
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachAdres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata ZacharaE-mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneI.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżejI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.Numer referencyjny: ZDM.26.37.2020II.1.2)Główny kod CPV90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulicII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.z podziałem na zadania:Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5Zadanie nr 6 - Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleniZadanie nr 7 - Usuwanie skutków zdarzeń nagłychSzczegółowy opis zamówienia dla wszystkich zadań zawarty został w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ, wraz z wykazami ulic W1, W2,, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do SIWZUWAGA: W zakresie zadania nr 1- 5 Wykonawcy lub podmioty występujące wspólnie mogą składać oferty na wybrane przez siebie maksymalnie 2 zadania. Oferta złożona na więcej niż 2 zadania w zakresie zadań nr 1-5 zostanie przez zamawiającego odrzucona.II.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: takOferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1Część nr: 1II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90611000 Usługi sprzątania ulic90612000 Usługi zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.dla Zadanie nr 1 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 1II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/12/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówieniapolegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakresewentualnego zamówienia nie przekroczy 40% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielonena warunkach zamówienia podstawowegoII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweZamawiający wymaga wniesienia wadium Dla Zadania nr 1- 5 000,00zł (słownie - pięć tysięcy zł)II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2Część nr: 2II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90611000 Usługi sprzątania ulic90612000 Usługi zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.dla Zadanie nr 2 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 2II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/12/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówieniapolegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakresewentualnego zamówienia nie przekroczy 40% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielonena warunkach zamówienia podstawowegoII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweZamawiający wymaga wniesienia wadium Dla Zadania nr 2- 7 000,00zł (słownie - siedem tysięcy zł)II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3Część nr: 3II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90611000 Usługi sprzątania ulic90612000 Usługi zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.dla Zadanie nr 3 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 3II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/12/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówieniapolegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakresewentualnego zamówienia nie przekroczy 40% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielonena warunkach zamówienia podstawowegoII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweZamawiający wymaga wniesienia wadium Dla Zadania nr 3- 9 000,00zł (słownie - dziewięć tysięcy zł)II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4Część nr: 4II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90611000 Usługi sprzątania ulic90612000 Usługi zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.dla Zadanie nr 4 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 4II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/12/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówieniapolegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakresewentualnego zamówienia nie przekroczy 40% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielonena warunkach zamówienia podstawowegoII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweZamawiający wymaga wniesienia wadium Dla Zadania nr 4- 8 000,00zł (słownie - osiem tysięcy zł)II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5Część nr: 5II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90611000 Usługi sprzątania ulic90612000 Usługi zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.dla Zadanie nr 5 - Oczyszczanie jezdni w Rejonie nr 5II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/12/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówieniapolegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakresewentualnego zamówienia nie przekroczy 40% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielonena warunkach zamówienia podstawowegoII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweZamawiający wymaga wniesienia wadium Dla Zadania nr 5- 9 000,00zł (słownie - dziewięć tysięcy zł)II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Zadanie nr 6 - Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleniCzęść nr: 6II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90611000 Usługi sprzątania ulic90612000 Usługi zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.dla Zadania nr 6 - Oczyszczanie chodników oraz pasów zieleniII.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/12/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówieniapolegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakresewentualnego zamówienia nie przekroczy 40% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielonena warunkach zamówienia podstawowegoII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweZamawiający wymaga wniesienia wadium Dla Zadania nr 6- 16 000,00zł (słownie - szesnaście tysięcy zł)II.2)OpisII.2.1)Nazwa:Zadanie nr 7 - Usuwanie skutków zdarzeń nagłychCzęść nr: 7II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV90611000 Usługi sprzątania ulic90612000 Usługi zamiatania ulicII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości terenie miasta Gliwice w 2021r.dla Zadania nr 7- Usuwanie skutków zdarzeń nagłychII.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejCenaII.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówKoniec: 31/12/2021Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: takOpis wznowień:Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówieniapolegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania. Zakresewentualnego zamówienia nie przekroczy 40% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielonena warunkach zamówienia podstawowegoII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweZamawiający wymaga wniesienia wadium Dla Zadania nr 7- 6 000,00zł (słownie - sześć tysięcy zł)Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,2) Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:a) podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzpb) podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzIII.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji: oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp.zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, (..)zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek (...)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu (...)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych(..)Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowiZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3.III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Określenie warunku:Dla zadania nr 1 do 5:Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dlakażdego zadania (w tym powierzchni z asfaltu, betonu i granitu) przez minimum dwa sezony letnie w ramach maksymalnie dwóch umów usługi z zakresu:- mechanicznego i ręcznego zamiatania jezdni,UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymogi dotyczące poszczególnych Zadań są sumowane, np;- składając ofertę na Zadanie 1 i 2 Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie 1 usługi na min. 1 000 000 m2 lub 2 usług po min. 500 000 m2 każde realizowanych w tym samym czasie.W zakresie zadania nr 1- 5 Wykonawcy lub podmioty występujące wspólnie mogą składać oferty na wybrane przez siebie maksymalnie 2 zadania. Oferta złożona na więcej niż 2 zadania w zakresie zadań nr 1-5 zostanie przez zamawiającego odrzucona.Dla zadania nr 6:Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje przez minimum dwa sezony letnie usługi z zakresu mechanicznego i ręcznego oczyszczania chodników na powierzchni minimum 500 tyś m2 w jednym zadaniu.Dla zadania nr 7:Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje usługę polegającą na usuwaniu zdarzeń nagłych w minimalnej ilości 180 zdarzeń rocznie.W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww.warunek musi spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.Potencjał techniczny:O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niżej wymienionymi pełnosprawnymi urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia:Dla zadania nr 6:a) Wielofunkcyjny pojazd, którego praca spełnia normę emisji pyłów drobnych PM-EN15429-3:2015-2-05E, o konstrukcji przegubowej o DMC do 3,5 tony wyposażony w system szczotek i dysz oraz zbiornik na wodę, odkurzacz zewnętrzny,- 2 szt.b) Samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób zamontowaną tablicą świetlną ze strzałką zmiennej treści.1 szt.Dla zadania nr 7:a) Samochód dostawczy o DMC do 3,5 ton do przewożenia minimum 3 osób zamontowaną tablicą świetlną ze strzałką zmiennej treści.1 szt.Osoby zdolne do wykonania zadania:O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zadania- zgodnie z poniższym wykazem:a) koordynator prac (1 osoba) z :- co najmniej średnim wykształceniem,Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może wykazać tego samego koordynatora dla wszystkich zaoferowanych zadań.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treściZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ,III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:Zgodnie z wzorem umowy i warunkami zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte na stroniehttps://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: takIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 14/01/2021Czas lokalny: 10:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 14/01/2021Czas lokalny: 13:00Miejsce:Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice, pokój nr 100Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychAkceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3)Informacje dodatkowe:termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. lub do wyczerpania środków finansowych określonychw § 5 ust. 1 umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.,2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postepu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

 
Specjalista
 
03-12-2020 r.  Małgorzata Zachara
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
03-12-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej