ZDM.26.36.2020.JL
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP) 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zarząd Dróg Miejskich
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: jest równa lub przekracza kwoty określone na podstawie art.11 ust 8 pzp Data wszczęcia postępowania:
30-11-2020 .r
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania/części postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 11-10-2021
Nr zawartej umowy:
ZDM-314/2021
Wybrany wykonawca (nazwa):
ER GRUPA Sp. z o.o. Żelazna 17 D/13, 40-851 Katowice
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 18-10-2021 nr ogłoszenia 2021/S 202-528199
Wartość zawartej umowy
netto: 535646,80zł
brutto: 658845,57zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        3
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………
 
(osoba sporządzająca)