oznaczenie sprawy: ZDM.26.36.2020. JL

Zarząd Dróg Miejskich zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ER GRUPA Sp. z o.o. Żelazna 17 D/13, 40-851 Katowice z ceną 928 373,25 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 07.01.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęło 10 ofert. Wybrana oferta otrzymała 80,00 punktów, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej
Liczba pkt w kryterium doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży instalacyjnej (sanitarnej)
Łączna punktacja

1.
ER GRUPA Sp. z o.o.
Żelazna 17 D/13, 40-851 Katowice
60,00
0,00
20,00
80,00
2.
Inwestycje, Budownictwo, HandelInwest-Complex Sp. z o.o.
Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice
54,30
0,00
20,00
74,30
3.
DTŚ S.A.
Mieszka I 10, 44-877 Katowice
18,80
20,00
20,00
58,80
4.
Biuro UsługInżynierskichCONCEPTmgr inż.Arkadiusz Cichoń
Daszyńskiego 36 B/3, 40-148 Katowice
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
PROKOM Construction Sp. z o.o.
Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Sweco Polska Sp. z o.o.
F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań
0,00
0,00
0,00
 0,00
7.
EKOCENTRUMWrocławski OśrodekUsługEkologicznych Sp. z o.o.
Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław
0,00
0,00
0,00
0,00
8.

BBC Best BuildingConsultantsSp. z o.o. Sp.K Al.Jerozolimskie 155 lok. U3, 02-326 Warszawa

0,00

0,00
0,00

0,00

9.

Multiconsult Polska Sp. z o.o. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

0,00

0,00

0,00

0,00

 
10.

SGS Polska Sp. z o.o. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

0,00

0,00

0,00

0,00

Główny Specjalista

29-04-2021 r. Joanna Latta
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

29-04-2021 r. Anna Gilner

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)