Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.36.2020 Gliwice,  22-12-2020 r.
nr kor. ZDM.88405.2020
 
Dotyczy: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Jaka jest wartość prac budowlanych? Nie chodzi o całą inwestycję bramy Gliwice – wartość to 195 000 000, tylko o infrastrukturę zewnętrzną.
 
Poniżej doprecyzowane pytanie: Proszę o podanie szacowanej wartości prac budowlanych zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego nad którym nadzór będzie sprawował Inżynier Kontraktu obejmuje rozbudowę i przebudowę układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego obejmującą następujące ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, Okopową, Na Piasku, Plac Piastów, Berbeckiego oraz odcinki ulic Jagiellońskiej i Piwnej. Zakres inwestycji wg OPZ obejmuje m.in.: a) rozbudowę/przebudowę/remont dróg, b) rozbiórki obiektów budowlanych, małej architektury oraz nawierzchni dróg i elementów infrastruktury drogowej, c) przebudowę oświetlenia, d) przebudowę odwodnienia, e) budowę/przebudowę sygnalizacji świetlnej, f) budowę kanału technologicznego, g) przebudowę istniejących, kolidujących odcinków kanalizacji deszczowej, h) zabezpieczenie/przebudowę istniejących, kolidujących sieci telekomunikacyjnych, i) zabezpieczenie/przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci wodociągowej, j) zabezpieczenie/przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci gazowych, k) zabezpieczenie/przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, l) zabezpieczenie/przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci ciepłowniczej, m) zabezpieczenie lub przebudowę istniejących, kolidujących odcinków sieci elektroenergetycznej, n) wycinkę istniejącej zieleni niskiej i wysokiej (drzewa i krzewy) kolidującej z inwestycją, o) nasadzenia zieleni, p) dostawę i montaż elementów małej architektury, q) dostawę i montaż toalety modułowej, rozbiórkę istniejącej toalety podziemnej, r) dostawę i montaż fontanny, s) likwidację istniejącej infrastruktury (w tym tramwajowej).

 

Odpowiedź:

W załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, w pkt I.4 podany został link do strony internetowej (https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/11342), gdzie zawarty został szczegółowy zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, nad którym nadzór sprawował będzie Inżynier Kontraktu wraz z informacją o wyborze Wykonawcy i koszcie inwestycji.  

 
  Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-35 fax +48 32 300-86-99 latta_j@zdm.gliwice.eu