Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.36.2020 Gliwice,   r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

W SIWZ dodaje się punkt 27, który przyjmuje brzmienie:

"27. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1) Zamawiający zastrzega, że następujące kluczowe części zamówienia nie mogą zostać powierzone podwykonawcom: Przedmiotem podwykonawstwa nie może być zakres usługi wskazany dla Koordynatora Zespołu Kluczowego wskazanego w §11 ust. 5 pkt 1) umowy. Zamawiający wymaga, aby ta część usługi Inżyniera Kontraktu była wykonywana osobiście przez Zespół Inżyniera Kontraktu."

 
 
 
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice tel. +48 32 300-86-35 fax +48 32 300-86-99 latta_j@zdm.gliwice.eu