Oznaczenie sprawy: ZDM.26.36.2020
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)

Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachAdres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Joanna LattaE-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008634Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres: http://zdm.gliwice.plI.3)KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.plI.4)Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.5)Główny przedmiot działalnościOgólne usługi publiczneSekcja II: PrzedmiotII.1)Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1)Nazwa:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)Numer referencyjny: ZDM.26.36.2020II.1.2)Główny kod CPV71520000 Usługi nadzoru budowlanegoII.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.4)Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)” polegające na:a) pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego,b) nadzorze nad realizacją robót budowlanych,c) zarządzaniu inwestycją,d) bieżącej kontroli rozliczeń i zaawansowania finansowego zadania oraz sprawdzanie zgodności zafakturowanych kwot z wykonanymi zakresami rzeczowymi i rekomendowanie Zamawiającemu do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,e) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,f) przygotowaniu dowodów PT przekazania środka trwałego do ewidencji majątkowej według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego,g) obsługa gwarancji i rękojmi,h) nadzór nad Nadzorem Autorskim.Szczegółowy zakres znajduje się w załączniku do SIWZ pn.: Opis przedmiotu zamówienII.1.5)Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.2)OpisII.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji:GliwiceII.2.4)Opis zamówienia:1) przedmiotem zamówienia są usługi.2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):główny przedmiot:kod CPV: 71.52.00.00-9 - nazwa: Usługi nadzoru budowlanego3) opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP)” polegające na:a) pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego,b) nadzorze nad realizacją robót budowlanych,c) zarządzaniu inwestycją,d) bieżącej kontroli rozliczeń i zaawansowania finansowego zadania oraz sprawdzanie zgodności zafakturowanych kwot z wykonanymi zakresami rzeczowymi i rekomendowanie Zamawiającemu do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,e) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania,f) przygotowaniu dowodów PT przekazania środka trwałego do ewidencji majątkowej według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego,g) obsługa gwarancji i rękojmi,h) nadzór nad Nadzorem Autorskim.Szczegółowy zakres znajduje się w załączniku do SIWZ pn.: Opis przedmiotu zamówieniaII.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej / Waga: 20Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży instalacyjnej (sanitarnej) / Waga: 20Cena - Waga: 60II.2.6)Szacunkowa wartośćII.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w miesiącach: 109Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nieII.2.10)Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieII.2.14)Informacje dodatkoweSzczegółowy opis terminu realizacji zamówienia jest zawarty w SIWZ pkt 7 (https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne)Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1)Warunki udziałuIII.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzpb) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzpIII.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł brutto. Warunek w zakresie sytuacji finansowej dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów, -zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, -Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, -zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, - zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, -oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, -oświadczenie wykonawcy o brakuorzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnychSzczegółowe informacje zawarte są w SIWZ na stronie https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneIII.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu/Nadzoru obejmującej prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w co najmniej następujących branżach: drogowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej w ramach każdej z usług, o łącznej wartości nadzorowanych robót budowlanych minimum 20.000.000,00 PLN brutto dla każdej z usług.Osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności, tj.:1) Koordynator Zespołu (1 osoba) posiadający doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu/Nadzoru lub Koordynatora Budowy przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych (inwestycji drogowych lub innych w zakresie których ujęta była budowa dróg) o wartości co najmniej 20.000.000,00 zł brutto każda. Doświadczenie zawodowe musi obejmować pełen okres procesu budowy, tzn. od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót,2) Inspektor nadzoru branży drogowej (1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej) oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania oraz z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad co najmniej dwoma zadaniami obejmującymi budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi lub ulicy w klasie technicznej min. Z (zbiorcza) wraz z sygnalizacją świetlną, o wartości nie mniejszej niż 20.000.000 zł brutto każde.3) Inspektor nadzoru branży sanitarnej (1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania oraz z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad co najmniej dwoma zadaniami obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1 km o średnicy nie mniejszej niż DN 250 mm (każde) w ramach budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi.4) Inspektor nadzoru branży elektrycznej (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,5) Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej (1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturątelekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ...... ciąg dalszy poniżejMinimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,6) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania,7) Inspektor nadzoru branży ogrodniczej (1 osoba) - posiadający co najmniej średnie wykształcenie o kierunku "Architektura krajobrazu", "Ogrodnictwo", "Kształtowanie i pielęgnacja terenów zielonych" lub "Ochrona środowiska przyrodniczego" lub "Leśnictwo" oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy urządzaniu lub utrzymaniu terenów zieleni. Zamawiający zastrzega, że przez pojęcie "tereny zieleni" Zamawiający rozumie tereny zieleni w myśl definicji zawartej w art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55);8) Specjalista ds. rozliczeń (1 osoba) - posiadający 5-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg publicznych wraz z uzbrojeniem (inwestycji liniowych).Wskazane powyżej uprawnienia budowlane musza być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub opowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220) lub ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.III.2)Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2)Warunki realizacji umowy:Zgodnie z wzorem umowy i warunkami zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte na stronie https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczneSekcja IV: ProceduraIV.1)OpisIV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: takIV.2)Informacje administracyjneIV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 07/01/2021Czas lokalny: 10:00IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)IV.2.7)Warunki otwarcia ofertData: 07/01/2021Czas lokalny: 13:00Miejsce:Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice, pokój nr 100Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)Informacje na temat procesów elektronicznychAkceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3)Informacje dodatkowe:Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, -wykaz usług, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.Inne dokumenty niewymienione; wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy 00/100 zł),2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484,,5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.VI.4)Procedury odwoławczeVI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postepu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

 
Główny Specjalista
 
25-11-2020 r.  Joanna Latta
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
25-11-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej