ZDM.26.34.2020MZ
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zarząd Dróg Miejskich
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp Data wszczęcia postępowania:
20-11-2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 13-01-2021 r.
Nr zawartej umowy:
ZDM-5/2021
Wybrany wykonawca (nazwa):
POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa PION SPRZEDAŻY BIURO KLIENTA BIZNESOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO REJON SPRZEDAŻY KATOWICE Pl. Odziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 09-02-2021 nr ogłoszenia 510413822-N-2021
Wartość zawartej umowy
netto: 598 730,40zł
brutto: 
600 000,00zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)