oznaczenie sprawy: ZDM.26.34.2020MZ

Zarząd Dróg Miejskich zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa PION SPRZEDAŻY BIURO KLIENTA BIZNESOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO REJON SPRZEDAŻY KATOWICE Pl. Odziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice z ceną 419 074,30 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.12.2020r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów i nie podlega odrzuceniu oraz jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium Cena
Liczba pkt
w kryterium
Nieodpłatna możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych
Liczba pkt w kryterium Deklarowany termin w dniach zwrotu do nadawcy przesyłki pocztowej awizowanej, niepodjętej w terminie przez adresata
Łączna punktacja

1.
POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa PION SPRZEDAŻY BIURO KLIENTA BIZNESOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO REJON SPRZEDAŻY KATOWICE
Pl. Odziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
60,00
20,00
20,00
100,00

Specjalista

22-12-2020 r. Małgorzata Zachara
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

22-12-2020 r. Anna Gilner

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)