oznaczenie sprawy ZDM.26.34.2020MZ
 
Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 600 000,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa PION SPRZEDAŻY BIURO KLIENTA BIZNESOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO REJON SPRZEDAŻY KATOWICE
Pl. Odziałów Młodzieży Powstańczej 7  40-940 Katowice
419 074,30 
zgodnie z SIWZ
-
zgodnie ze wzorem umowy
 
Małgorzata Zachara ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)