Zarząd Dróg Miejskich       ZDM.26.34.2020MZ Gliwice,  26-11-2020 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1:
W Szczegółowym Opisie Zamówienia w punkcie 1 podpunkt b Zamawiający zawarł zapis mówiący o tym że przedmiot zamówienia musi być realizowany na zasadach zgodnych z „ rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545)”.

W związku z powyższym czy Wykonawca, który nie jest operatorem wyznaczonym dobrze rozumie, że rozporządzenie to będzie stosowane wyłącznie w sytuacji, w której Wykonawcą realizującym przedmiotowe zamówienie będzie operator wyznaczony ? W przypadku kiedy zapisy rozporządzenia mają dotyczyć również Wykonawcy, który nie jest operatorem wyznaczonym, Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie w jakim zakresie przepisów ma go dotyczyć przedmiotowe rozporządzenie.

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zapewni świadczenie usług pocztowych w sposób uwzględniający przepisy rozporządzenia Ministra Administracji Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545 z pózn.zm), w takich sytuacjach w jakich nadanie przesyłki będzie wiązało się z zachowaniem terminów wynikających z odrębnych przepisów.
 
Pytanie nr 2:
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 22 Zamawiający pisze:” Zamawiający informuje, że usługi dotyczące przesyłek rejestrowanych, do których stosuje się doręczenie w rozumieniu przepisów o doręczaniu: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t. j.. Dz. U. z 2020 r. poz. 30), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1469), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) szacowane są na 10% zakresu przedmiotu zamówienia przy czym ostateczna ich ilość może ulec zmianie (może być niższa lub wyższa).” W związku z tym zapisem w przypadku kiedy Wykonawca nie będzie operatorem wyznaczonym, czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której przesyłki rejestrowane wymagające mocy dokumentu urzędowego będą wydzielone przez Zamawiającego w oddzielny strumień celem ich nadania przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza wydzielać przedmiotowych przesyłek.
 
Pytanie nr 3 W Ogłoszeniu o Zamówieniu Zamawiający zawarł zapis „ Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)” Jednocześnie na tej samej stronie Ogłoszenia o Zamówieniu Zamawiający zawarł zapis mówiący że o zamówienie mogą się ubiegać nie tylko wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca nie będący Zakładem pracy chronionej oraz Wykonawca , którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, nie obejmuje społecznej i zawodowej integracji osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych może ubiegać się o zamówienie świadczenia usług pocztowych na rzecz Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby o zamówienie ubiegały się zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Wykazał brak tego wymogu, zaznaczając w ogłoszeniu, pod zapisem – „NIE” Zapis „ Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)” generuje się automatycznie w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ma możliwości ingerować w dany zapis. Ponieważ informacje zawarte w ogłoszeniu z Biuletynu Zamówień Publicznych muszą być tożsame z zapisami ogłoszenia publikowanego na stronie internetowej BIP Zamawiającego, treść takiego ogłoszenia jest automatycznie kopiowana do formularza publikowanego na stronie BIP.  

 
  Z poważaniem Anna Gilner Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
 
tel. +48 32 300-86-36 fax +48 32 300-86-99 zachara_m@zdm.gliwice.eu