Gliwice, 20-11-2020 r.
 
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.34.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023
 
1. Zamawiający - nazwa i adres
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice e-mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu tel. +48 32/300-86-36 fax +48 32/300-86-99  
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".  
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 64.11.00.00-0 - nazwa: Usługi pocztowe
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 64.11.20.00-4 - nazwa: Usługi pocztowe dotyczące listów kod CPV: 64.11.30.00-1 - nazwa: Usługi pocztowe dotyczące paczek

3) opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz doręczanie Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, jak również zwrot do Zamawiającego przesyłek pocztowych niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania (doręczenie w rozumieniu art. 44 §4 k.p.a., art. 46 §6 k.p.a. i art. 47§2 k.p.a.) wraz z usługą codziennego odbioru przesyłek pocztowych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: co najmniej jednej osoby realizującej przedmiot Umowyw zakresie przyjmowania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów,2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogówi dokonywania ich oceny,b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnianiaww. wymogów,c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającegow wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnieniana podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności:a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowyo pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnionena podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imioni nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcylub podwykonawcy;4) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowyo pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcęlub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.5) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt.1 lit.c).6) W przypadku nie przedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowaw pkt. 3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt.1 lit.d).7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę; Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
5. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,
7. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu umowy poprzedniej nr ZDM/99/20 i nr 438188/S z dnia 02.03.2020 r., nie później jednak niż od dnia 01.03.2021 r.2. Umowa zostaje zawarta na okres: 24 miesięcy, który będzie liczony od dnia rozpoczęcia realizacji umowy ,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
9. Warunki udziału w postępowaniu
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Określenie warunku:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z poźn. zm. ).Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.UWAGA: spełnianie warunku w niniejszym zakresie Zamawiający zweryfikuje samodzielnie,w ogólnodostępnym Rejestrze Operatorów Pocztowych.  
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej 2 usługi (kontrakty) polegające na  świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, przy czym każda z nich wykonywana była nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy i łączna wartość tych usług wynosi min. 300 000.00 zł brutto.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia musi spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp, 2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp  
11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ,
2) Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023"
3) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
14. Wymagania dotyczące wadium
1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
15. Termin związania ofertą
1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.
16. Opis sposobu przygotowania oferty
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ,
b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, 9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: 11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023 Nie otwierać przed 02-12-2020 r. godz. 10:15 "

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) oferty należy złożyć do dnia 02-12-2020 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02-12-2020 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna),
 
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 
 
19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.  
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
Cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
Nieodpłatna możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych Wb=20,00 Cb-według opisu poniżej Deklarowany termin w dniach zwrotu do nadawcy przesyłki pocztowej awizowanej, niepodjętej w terminie przez adresata Wc=20,00 Cc-według opisu poniżej
Cmin - najniższa cena, Cof - cena badanej oferty, Ca,Cb,Cc- liczba punktów w ocenianym kryterium, Wa,Wb, Wc- waga w ocenianym kryterium, Zamawiający w kryterium "nieodpłatna możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych" przyzna 20 punktów w przypadku, gdy Wykonawca zapewni w ramach realizacji niniejszego zamówienia możliwość bezpłatnego elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowanych. Brak takiej możliwości oznacza nieprzyznanie punktów w ramach tego kryterium (0 pkt).
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium "deklarowany termin w dniach zwrotu do nadawcy przesyłki pocztowej awizowanej, niepodjętej w terminie przez adresata" w następujący sposób: - deklarowanie terminu na maksymalnym dopuszczalnym poziomie: 14 dni roboczych od ostatniego dnia awizowania - 0 pkt - deklarowany termin 13 dni roboczych - 2 pkt - deklarowany termin 12 dni roboczych - 4 pkt - deklarowany termin 11 dni roboczych - 6 pkt
- deklarowany termin 10 dni roboczych - 8 pkt - deklarowany termin 9 dni roboczych - 10 pkt - deklarowany termin 8 dni roboczych - 12pkt - deklarowany termin 7 dni roboczych - 14 pkt - deklarowany termin 6 dni roboczych - 16pkt - deklarowany termin 5 dni roboczych - 18 pkt - deklarowany termin 4 dni robocze i mniej - 20 pkt
W przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż 14 dni spowoduje odrzucenie  oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ.
Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca + Cb+ Cc 2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium, 3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt., 4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. 5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.
 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
23. Istotne postanowienia umowy
1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.  
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:1) cen jednostkowych wyłącznie w przypadku zmiany związanej z wymogami wynikającymi z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, a także okoliczności powodujących, iż zmiana ww. cen leży w interesie publicznym;2) zmian wynagrodzenia - w przypadku i na zasadach w § 4 niniejszej umowy,3) osób wymienionych w § 7 niniejszej umowy - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Daniel Mync, iod@zdm.gliwice.eu . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023 numer sprawy: ZDM.26.34.2020 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

27. Załączniki do specyfikacji
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - formularz cenowy, 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz  usług, 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór książki nadawczej (załącznik nr 3 do umowy)  
Dyrektor Jednostki
 
20-11-2020 r.  Anna Gilner  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)