ZDM.26.16.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zarząd Dróg Miejskich
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
14-05-2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 17-06-2020 r.
Nr zawartej umowy:
ZDM-195/2020
Wybrany wykonawca (nazwa):

ALTO COMPUTERS M.Borowiak R.Wróbel S.J. Wolności 94, 41-800 Zabrze

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
30-06-2020 nr ogłoszenia 510114999-N-2020
Wartość zawartej umowy
netto:
291 848,00zł
brutto: 
358 973,04zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)