oznaczenie sprawy: ZDM.26.16.2020

Zarząd Dróg Miejskich
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Dostawa aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz modernizacja elementów infrastruktury informatycznej systemu detekcji"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ALTO COMPUTERS M.Borowiak R.Wróbel S.J.
Wolności 94, 41-800 Zabrze z ceną 358 973,04 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 


Główny Specjalista

02-06-2020 r. Joanna Latta
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki ZDM Gliwice

02-06-2020 r. Anna Gilner

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)