oznaczenie sprawy: ZDM.26.6.2020.PP

Zarząd Dróg Miejskich
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją "

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert w dniu 28.02.2020 r. złożono 2 oferty. Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium Cena
Liczba pkt
w kryterium
Okres pielęgnacji wykonanych nasadzeń roślin wieloletnich
Łączna
punktacja

1.
BILPOL-KUŻAJ Sp.k
SOKOŁA 1,
41-500 CHORZÓW
0,00
0,00
0,00
2.
FIORI Sp. z o.o.
Gliwicka 213,
42-603 Tarnowskie Góry
0,00
0,00
0,00


Główny Specjalista

02-03-2020 r. Paweł Pendziałek
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

02-03-2020 r. Anna Gilner

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)