Oznaczenie sprawy: ZDM.26.6.2020.PP
nr kor.:
Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 24000925100000, ul. ul. Płowiecka 31 , 44-121 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 300 86 34, e-mail pawel.pendzialek@zdm.gliwice.pl, faks 32 300 86 98.
Adres strony internetowej (URL): http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Zarząd Dróg Miejskich 44-121 Gliwice, ul. Płowiecka 31

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją
Numer referencyjny: ZDM.26.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Rośliny wieloletnie - byliny 1. Zakup wraz z dostawą materiału sadzeniowego, sadzenie i pielęgnacja w okresie 12 - 24 miesięcy – wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1. 2. Przygotowanie miejsca do nasadzeń: a) spulchnienie (przekopanie) ziemi, b) oczyszczenie ziemi, c) sprawdzenie wartości pH gleby, w razie konieczności zastosowanie odpowiednich nawozów, bądź np. kwaśnego torfu w celu przywrócenia odpowiedniego pH, d) w razie konieczności dosypanie ziemi urodzajnej, e)rozłożenie agrowłókniny (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o gęstości 150 g/m2, włókninę należy zamocować do podłoża kotwami stalowymi u-kształtnymi z drutu stalowego grubości 3 mm, długość ramion kotew min. 15 cm, szerokość poprzeczki min. 7 cm), 3. Wykonanie nasadzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu: a) nasadzenia winny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodową, b) podlanie roślin bezpośrednio po posadzeniu, c) wysypanie powierzchni pod nasadzeniami korą bądź żwirem (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego) ; warstwa kory lub żwiru o grubości min. 3 cm, d) rozłożenie maty rozchodnikowej (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego), e) zebranie i wywóz nadmiaru ziemi. 4. Pielęgnacja wykonanych nasadzeń przez okres 12-24 miesięcy od końcowego odbioru prac w danej lokalizacji: a) plewienie rabat, b) podlewanie, c) nawożenie roślin w okresie wiosennym, d) usuwanie przekwitniętych i uschniętych kwiatostanów, e) usuwanie nadziemnej części roślin (zgodnie z wymaganiami danego gatunku), f) uzupełnienie wypadów w następnym sezonie wegetacyjnym, g) uzupełnianie warstwy kory lub żwiru. 5. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. II. Rośliny jednoroczne 1. Zakup wraz z dostawą materiału sadzeniowego, 3-krotne sadzenie i pielęgnacja w sezonie wegetacyjnym – wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1. 2. Terminy obsady: a) I obsada – marzec – bratki, b) II obsada – maj/czerwiec – begonia stale kwitnąca, aksamitka rozpierzchła, niecierpek, szałwia błyszcząca, c) III obsada – październik - bratki. 3. Przygotowanie miejsca do nasadzeń: a) spulchnienie (przekopanie) ziemi, b) oczyszczenie ziemi, c) sprawdzenie wartości pH gleby, w razie konieczności zastosowanie odpowiednich nawozów, bądź np. kwaśnego torfu w celu przywrócenia odpowiedniego pH, d) w razie konieczności dosypanie ziemi urodzajnej, 4. Wykonanie I obsady roślin jednorocznych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: a) nasadzenia winny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodową, b) podlanie roślin bezpośrednio po posadzeniu, c) zebranie i wywóz nadmiaru ziemi, d) usunięcie przekwitniętych kwiatów, ponowne spulchnienie ziemi i wykonanie kolejno II i III obsady. 5. Pielęgnacja wykonanych nasadzeń przez cały okres wegetacyjny: a) plewienie rabat w razie konieczności (min. 1 raz przy każdej obsadzie) b) podlewanie w zależności od warunków atmosferycznych (w okresie letnim, przy wysokich temperaturach codziennie), c) usuwanie przekwitniętych roślin – wymiana obsady. 6. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 1. Wymagania konieczne dla wszystkich gatunków bylin: a) rośliny muszą być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów, wykwitnięte w 50%, dojrzałe technicznie, b) rośliny muszą być jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte, c) pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, d) stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii, e) bryła korzeniowa powinna być wilgotna, dobrze przerośnięta i proporcjonalna do wielkości rośliny, a korzenie równomiernie rozmieszczone w pojemniku, f) cały materiał roślinny do obsadzeń powinien być pojemnikowany (wielkość doniczek/pojemników P7, P9, P11, P13, P14, P15 – w zależności od gatunku), g) rośliny powinny być oznakowane etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską. 2. Wady niedopuszczalne: a) występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki, b) uszkodzenia mechaniczne, c) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, d) zwiędnięcie liści i kwiatów, e) wybiegnięcie roślin, f) niedopuszczalne jest dostarczenie roślin sadzonych bezpośrednio przed dostawą lub w takim okresie, że rośliny przed dostawą nie miały możliwości wytworzenia wystarczającej ilości korzeni w pojemniku. 3. Zamawiający wymaga przewozu roślin specjalistycznym środkiem transportu, przystosowanym do tego celu oraz zapewniającym sprawny rozładunek. 4. Zamawiający może zażądać fotografii roślin przed dostawą i sadzeniem. 5. Zamawiający przed posadzeniem roślin dokona odbioru materiału sadzeniowego. 6. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo w chwili odbioru materiału sadzeniowego poddać losowo 1% (co najmniej jedną roślinę) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny; kupujący nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy za zniszczoną w ten sposób roślinę. 7. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań i wystąpienia wad - ZDM jako Zamawiający nie odbierze materiału roślinnego. 8. Przywieziony i odebrany przez Zamawiającego materiał roślinny winien być wysadzony w danym dniu. 9. W przypadku braku możliwości posadzenia całego materiału roślinnego w danym dniu, Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia niewysadzonego materiału w miejscu sadzenia, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia, tak aby nie doszło do przesuszenia roślin. Ww. materiał należy pozostawić w takim miejscu, aby nie ograniczał widoczności, nie utrudniał przejścia np. po chodniku itp. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże lub dewastacje pozostawionego przez Wykonawcę materiału. 10. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzeń, znaków, sygnalizacji świetlnych itp. 11. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym będą wykonywane prace. 12. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiającego zleceniu. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych. 14. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór prac w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac. 15. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kosztorys powykonawczy oraz protokół odbioru prac.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, tj. zamówienia polegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym. Zakres ewentualnego zamówienia nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać, ze realizował jako główny Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi polegające na dostawie oraz sadzeniu i pielęgnacji roślin jednorocznych i bylin o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każde. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. Osoby zdolne do wykonania zadania: Wykonawca powinien zatrudniać odpowiednio wykwalifikowany personel wykonawczy - minimum 6 pracowników (oprócz personelu kierowniczego), posiadający kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w tym minimum 1 ogrodnik. Osoba pełniąca funkcje kierownika powinna miedz wykształcenie średnie lub wyższe - kierunek ogrodnictwo, architektura krajobrazu i możne to być ta sama osoba, która będzie pełnić funkcje ogrodnika. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający zada od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres pielęgnacji wykonanych nasadzeń roślin wieloletnich 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zmiany do zawartej umowy możliwe są jedynie w przypadku zmiany osób wymienionych w §9 umowy - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 
Główny Specjalista
 
20-02-2020 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
20-02-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej