Gliwice, 20-02-2020 r.
 
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.6.2020.PP
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 214 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
e-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
tel. +48 32/300-86-35
fax +48 32/300-86-99

 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 77.31.00.00-6 - nazwa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 03.12.11.00-6 - nazwa: Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

3) opis przedmiotu zamówienia

I. Rośliny wieloletnie - byliny
1. Zakup wraz z dostawą materiału sadzeniowego, sadzenie i pielęgnacja w okresie 12 - 24 miesięcy - wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1.
2. Przygotowanie miejsca do nasadzeń:
a) spulchnienie (przekopanie) ziemi,
b) oczyszczenie ziemi,
c) sprawdzenie wartości pH gleby, w razie konieczności zastosowanie odpowiednich nawozów, bądź np. kwaśnego torfu w celu przywrócenia odpowiedniego pH,
d) w razie konieczności dosypanie ziemi urodzajnej,
e) rozłożenie agrowłókniny (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o gęstości 150 g/m2, włókninę należy zamocować do podłoża kotwami stalowymi u-kształtnymi z drutu stalowego grubości 3 mm, długość ramion kotew min. 15 cm, szerokość poprzeczki min. 7 cm),
3. Wykonanie nasadzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu:
a) nasadzenia winny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodową,
b) podlanie roślin bezpośrednio po posadzeniu,
c) wysypanie powierzchni pod nasadzeniami korą bądź żwirem (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego) ; warstwa kory lub żwiru o grubości min. 3 cm,
d) rozłożenie maty rozchodnikowej (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego),
e) zebranie i wywóz nadmiaru ziemi.
4. Pielęgnacja wykonanych nasadzeń przez okres 12-24 miesięcy od końcowego odbioru prac w danej lokalizacji:
a) plewienie rabat,
b) podlewanie,
c) nawożenie roślin w okresie wiosennym,
d) usuwanie przekwitniętych i uschniętych kwiatostanów,
e) usuwanie nadziemnej części roślin (zgodnie z wymaganiami danego gatunku),
f) uzupełnienie wypadów w następnym sezonie wegetacyjnym,
g) uzupełnianie warstwy kory lub żwiru.
5. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
II. Rośliny jednoroczne
1. Zakup wraz z dostawą materiału sadzeniowego, 3-krotne sadzenie i pielęgnacja w sezonie wegetacyjnym - wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1.
2. Terminy obsady:
a) I obsada - marzec - bratki,
b) II obsada - maj/czerwiec - begonia stale kwitnąca, aksamitka rozpierzchła, niecierpek, szałwia błyszcząca,
c) III obsada - październik - bratki.
3. Przygotowanie miejsca do nasadzeń:
a) spulchnienie (przekopanie) ziemi,
b) oczyszczenie ziemi,
c) sprawdzenie wartości pH gleby, w razie konieczności zastosowanie odpowiednich nawozów, bądź np. kwaśnego torfu w celu przywrócenia odpowiedniego pH,
d) w razie konieczności dosypanie ziemi urodzajnej,
4. Wykonanie I obsady roślin jednorocznych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:
a) nasadzenia winny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodową,
b) podlanie roślin bezpośrednio po posadzeniu,
c) zebranie i wywóz nadmiaru ziemi,
d) usunięcie przekwitniętych kwiatów, ponowne spulchnienie ziemi i wykonanie kolejno II i III obsady.
5. Pielęgnacja wykonanych nasadzeń przez cały okres wegetacyjny:
a) plewienie rabat w razie konieczności (min. 1 raz przy każdej obsadzie)
b) podlewanie w zależności od warunków atmosferycznych (w okresie letnim, przy wysokich temperaturach codziennie),
c) usuwanie przekwitniętych roślin - wymiana obsady.
6. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Wymagania konieczne dla wszystkich gatunków bylin:
a) rośliny muszą być w pierwszym wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów, wykwitnięte w 50%, dojrzałe technicznie,
b) rośliny muszą być jednolite w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte,
c) pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
d) stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii,
e) bryła korzeniowa powinna być wilgotna, dobrze przerośnięta i proporcjonalna do wielkości rośliny, a korzenie równomiernie rozmieszczone w pojemniku,
f) cały materiał roślinny do obsadzeń powinien być pojemnikowany (wielkość doniczek/pojemników P7, P9, P11, P13, P14, P15 - w zależności od gatunku),
g) rośliny powinny być oznakowane etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską.
2. Wady niedopuszczalne:
a) występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki,
b) uszkodzenia mechaniczne,
c) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
d) zwiędnięcie liści i kwiatów,
e) wybiegnięcie roślin,
f) niedopuszczalne jest dostarczenie roślin sadzonych bezpośrednio przed dostawą lub w takim okresie, że rośliny przed dostawą nie miały możliwości wytworzenia wystarczającej ilości korzeni w pojemniku.
3. Zamawiający wymaga przewozu roślin specjalistycznym środkiem transportu, przystosowanym do tego celu oraz zapewniającym sprawny rozładunek.
4. Zamawiający może zażądać fotografii roślin przed dostawą i sadzeniem.
5. Zamawiający przed posadzeniem roślin dokona odbioru materiału sadzeniowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo w chwili odbioru materiału sadzeniowego poddać losowo 1% (co najmniej jedną roślinę) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny; kupujący nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy za zniszczoną w ten sposób roślinę.
7. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań i wystąpienia wad - ZDM jako Zamawiający nie odbierze materiału roślinnego.
8. Przywieziony i odebrany przez Zamawiającego materiał roślinny winien być wysadzony w danym dniu.
9. W przypadku braku możliwości posadzenia całego materiału roślinnego w danym dniu, Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia niewysadzonego materiału w miejscu sadzenia, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia, tak aby nie doszło do przesuszenia roślin. Ww. materiał należy pozostawić w takim miejscu, aby nie ograniczał widoczności, nie utrudniał przejścia np. po chodniku itp.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże lub dewastacje pozostawionego przez Wykonawcę materiału.
10. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzeń, znaków, sygnalizacji świetlnych itp.
11. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym będą wykonywane prace.
12. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez Zamawiającego zleceniu.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych.
14. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie częściowy odbiór prac w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac.
15. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kosztorys powykonawczy oraz protokół odbioru prac.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

Zamawiający wymaga zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: sadzenie roślin, zabiegi pielęgnacyjne.

 
5. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.

7. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowanie w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. ,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

9. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:


Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca musi wykazać, że realizował jako główny Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi polegające na dostawie oraz sadzeniu i pielęgnacji roślin jednorocznych i bylin o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każde.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Osoby zdolne do wykonania zadania:
Wykonawca powinien zatrudniać odpowiednio wykwalifikowany personel wykonawczy - minimum 6 pracowników (oprócz personelu kierowniczego), posiadający kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w tym minimum 1 ogrodnik.
Osoba pełniąca funkcję kierownika powinna mieć wykształcenie średnie lub wyższe - kierunek ogrodnictwo, architektura krajobrazu i może to być ta sama osoba, która będzie pełnić funkcję ogrodnika.

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.


  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
   w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3.

   UWAGA
   Załączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat z literką "i" znajdujący się z prawej strony linka do danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word"
12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.),
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją "
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Justyna Małek - Zarząd Dróg Miejskich, 
  tel. +48 32/32 300-86-71, fax +48 32/300-86-99, pok. 205, piętro 2
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pan Paweł Pendziałek - Zarząd Dróg Miejskich, 
  tel. +48 32/32 300-86-34, fax +48 32/300-86-99, pok. 113, piętro 1
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
14. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 
15. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

16. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • informacja ta, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze jej elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,
 • uprawniony do korzystania z tej informacji lub rozporządzania nią podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania jej w poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją

Nie otwierać przed 28-02-2020 r. godz. 10:15 "


17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 28-02-2020 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter); w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28-02-2020 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna),


 
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,

4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


 
 
19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
Cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
Okres pielęgnacji wykonanych nasadzeń roślin wieloletnich Wb=40,00 OPa=((OPof/24)xWb)x100 pkt

gdzie:
Wa,b -waga w ocenianym kryterium,
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium "Cena"
OPof - "Okres pielęgnacji wykonanych nasadzeń wieloletnich" badanej oferty,
OPa- liczba punktów w kryterium "Okres pielęgnacji wykonanych nasadzeń wieloletnich"
"Okres pielęgnacji wykonanych nasadzeń wieloletnich" - musi być wyrażony w całych miesiącach (od 12 do 24 miesięcy).
Zaoferowanie okresu pielęgnacji dłuższego niż 24 miesiące nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji wykonawca otrzyma 40 punktów, natomiast oferty z okresem pielęgnacji krótszym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust1, pkt 2 ustawy Pzp.

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,

3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
23. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

 
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Zmiany do zawartej umowy możliwe są jedynie w przypadku zmiany osób wymienionych w §9 umowy - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Strony a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
 
26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice .
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdm.gliwice.eu, /32/ 30-08-632.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Sadzenie roślin jednorocznych i wieloletnich - bylin w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice wraz z pielęgnacją numer sprawy: ZDM.26.6.2020.PP prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej "ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 

27. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 2 - formularz cenowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz  usług,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

 
Dyrektor Jednostki
 
20-02-2020 r.  Anna Gilner 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)