Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM.110.1.24.2020

Numer naboru: ZDM.110.1.24.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 15-01-2021 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru nr ZDM.110.1.24.2020 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich wybrano:

P. Iwonę Krawieczek zam. w Mikołowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zdaniem komisji rekrutacyjnej Pani Iwona Krawieczek spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.
W poszczególnych etapach postępowania konkursowego uzyskała pozytywne wyniki. Pani Iwona Krawieczek posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykazuje kompetencje osobowościowe pożądane na wyżej wymienionym stanowisku pracy. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że p. Iwona Krawieczek spełnia wymagania stawiane kandydatowi, aby należycie wykonywać obowiązki.

Data publikacji: 21 stycznia 2021 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy:

ZDM.110.1.24.2020/1

ZDM.110.1.24.2020/2

Test merytoryczny i rozmowa kwalifikacyjna rozpoczną się 21.01.2021r. (czwartek) godz. 08:00 w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31,

I piętro, pokój 100.

Data publikacji ogłoszenia: 18 stycznia 2021 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze

Nr naboru: ZDM.110.1.24.2020

 

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych i niepublicznych dla poszczególnych kategorii dróg i ulic.
 2. Przygotowywanie i udostępnianie, na wniosek stron, informacji na temat sieci drogowej.
 3. Prowadzenie procedury przeglądów stanu dróg dla potrzeb ewidencji.
 4. Bieżące uzupełnianie i aktualizowanie dokumentacji (książek) dróg.
 5. Generowanie zestawień danych o sieci dróg publicznych dla nadrzędnych jednostek administracji drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. 2005 Nr 67, poz. 582).
 6. Opiniowanie możliwości zaliczenia dróg do określonej kategorii.
 7. Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej o zaliczeniu/niezaliczeniu dróg do kategorii dróg publicznych i ustaleniu ich przebiegu.
 8. Prowadzenie ewidencji majątku drogowego.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg publicznych i wewnętrznych.
 10. Nadzorowanie i koordynacja programów wspomagających zarządzanie drogami.
 11. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.
 12. Współpraca z innymi jednostkami i referatami Urzędu Miejskiego.
 13. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z administrowaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi.
 14. Prowadzenie innych spraw z zakresu Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: inżynieria lądowa, budownictwo lub inny kierunek techniczny (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg
  i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):

 1. Mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji dróg publicznych, w szczególności książki drogi oraz oprogramowania wspomagającego obsługę sieci drogowych.
 2. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 3. Znajomość przepisów dotyczących wydawania decyzji administracyjnych.
 4. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
 5. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, I piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
 5. Formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 stycznia 2021 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
 2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33. Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 18 stycznia 2021 r.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 20 stycznia 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Data publikacji ogłoszenia: 14.12.2020

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Gilner
Data wytworzenia informacji2020-12-14 10:12:17
Informację wprowadził do BIPJolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-14 10:12:17
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-01-21 13:52:01
2 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2021-01-20 12:08:24
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-01-18 12:55:59
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-12-14 10:14:40
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-12-14 10:14:34
6 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2020-12-14 10:12:17