Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM.110.1.15.2020

Numer naboru: ZDM.110.1.15.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 30-09-2020 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż w wyniku naboru nr ZDM.110.1.15.2020 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym naborze na ww. stanowisko urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji: 01.10.2020 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze

Numer naboru ZDM.110.1.15.2020

 

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice


zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg


Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych i niepublicznych dla poszczególnych kategorii dróg i ulic.
 2. Przygotowywanie i udostępnianie, na wniosek stron, informacji na temat sieci drogowej.
 3. Prowadzenie procedury przeglądów stanu dróg dla potrzeb ewidencji.
 4. Bieżące uzupełnianie i aktualizowanie dokumentacji (książek) dróg.
 5. Generowanie zestawień danych o sieci dróg publicznych dla nadrzędnych jednostek administracji drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. 2005 Nr 67, poz. 582).
 6. Opiniowanie możliwości zaliczenia dróg do określonej kategorii.
 7. Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej o zaliczeniu/niezaliczeniu dróg do kategorii dróg publicznych i ustaleniu ich przebiegu.
 8. Prowadzenie ewidencji majątku drogowego.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg publicznych i wewnętrznych.
 10. Nadzorowanie i koordynacja programów wspomagających zarządzanie drogami.
 11. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.
 12. Współpraca z innymi jednostkami i referatami Urzędu Miejskiego.
 13. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z administrowaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi.
 14. Prowadzenie innych spraw z zakresu Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg.Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: inżynieria lądowa, budownictwo lub inny kierunek techniczny (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji dróg publicznych, w szczególności książki drogi oraz oprogramowania wspomagającego obsługę sieci drogowych.
 2. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 3. Znajomość przepisów dotyczących wydawania decyzji administracyjnych.
 4. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
 5. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, I piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
 5. Formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY.


Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 30 września 2020 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33. Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 2 października 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 7 października 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
3%


Dodatkowe informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.


Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji 11-09-2020

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJadwiga Stiborska
Data wytworzenia informacji2020-09-15 10:09:19
Informację wprowadził do BIPJadwiga Jagiełło-Stiborska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-15 10:09:19
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-10-01 12:09:27
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-23 07:02:51
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:16:50
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:35:32
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:45:07
6 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:41:34
7 Zmiany w dokumencie Jacek Wiktorowski2020-09-17 07:01:05
8 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 12:23:56
9 Zmiany w dokumencie Jacek Wiktorowski2020-09-15 11:35:52
10 Zmiany w dokumencie Jacek Wiktorowski2020-09-15 11:34:56
11 Zmiany w dokumencie Jacek Wiktorowski2020-09-15 11:26:11
12 Zmiany w dokumencie Jadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-15 10:16:32
13 Utworzenie dokumentu Jadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-15 10:09:19