Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM.110.1.12.2020

Numer naboru: ZDM.110.1.12.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach - ZDM.110.1.12.2020
Termin składania ofert: 16-09-2020 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż w wyniku naboru nr ZDM.110.1.12.2020 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym naborze na ww. stanowisko urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji: 17.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze

Nr naboru: ZDM.110.1.12.2020

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Centrum Sterowania Ruchem .

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 1. bieżąca kontrola funkcjonowania tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 2. projektowanie i wdrażanie nowych procedur i programów sygnalizacji świetlnej dotyczących funkcjonowania tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 3. współpraca z podmiotami utrzymującymi infrastrukturę tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacje świetlne na terenie miasta Gliwice,
 4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz analiza wniosków składanych przez zewnętrzne podmioty w zakresie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Gliwice,
 5. prowadzenie i planowanie inwestycji związanych funkcjonowaniem tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 6. weryfikacja obrazu uzyskanego z monitoringu znajdującego się na terenie miasta Gliwice oraz tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice pod kątem bezpieczeństwa, zachowania płynności ruchowej itp.,
 7. przygotowanie i gromadzenie dokumentów do archiwizacji związanych tunelem w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej  oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 8. współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi organami administracji, samorządów, kolei i innych zarządców dróg w zakresie projektów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 9. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
 10. przygotowywanie propozycji robót z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne
 2. umiejętność projektowania programów sygnalizacji świetlnych,
 3. znajomość Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 4. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
 5. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość topografii miasta Gliwice,
 2. umiejętność obsługi sterowników sygnalizacji świetlnych,
 3. doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
 4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
 5. znajomość oprogramowania AutoCad, Microstation, Vissim, Vissum,
 6. znajomość funkcjonowania tuneli drogowych,
 7. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 8. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 9. znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca w systemie zmianowym,
 3. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 4. praca na wysokości powyżej 3 m,
 5. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy;
 6. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji,
 7. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),
 8. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu, 
 9. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni;
 5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 16 września 2020 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru - decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.
Ostateczna data wraz z godziną testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 18 września 2020 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 23 września 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
3%


Dodatkowe informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/ lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji: 21-08-2020
 

 

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćInformacja wprowadzona: Jadwiga Stiborska
Data wytworzenia informacji2020-09-16 09:55:33
Informację wprowadził do BIPJadwiga Jagiełło-Stiborska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-16 09:55:33
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-23 07:02:34
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:21:22
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:20:59
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:54:29
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:15:35
6 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:13:37
7 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:10:10
8 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 10:24:15
9 Zmiany w dokumencie Jacek Wiktorowski2020-09-16 10:22:05
10 Zmiany w dokumencie Jadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-16 09:56:52
11 Utworzenie dokumentu Jadwiga Jagiełło-Stiborska2020-09-16 09:55:33