Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM.110.1.10.2020

Numer naboru: ZDM.110.1.10.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg ( 2 etaty ) - ZDM.110.1.10.2020
Termin składania ofert: 07-09-2020 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż w wyniku naboru nr ZDM.110.1.10.2020 na stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach nie dokonano wyboru kandydatów do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym naborze na ww. stanowiska urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji: 08.09.2020 r.

Ogłoszenie o naborze

Nr naboru: ZDM.110.1.10.2020

 

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg (dwa etaty).

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie powierzonych zadań w zakresie planowania, analizowania, koordynowania i kontrolowania na etapie dokumentacji projektowej oraz robót inwestycyjnych, w tym przygotowywanie materiałów technicznych oraz opisów przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowań przetargowych.
 2. Udział w komisjach przetargowych.
 3. Weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń finansowych prowadzonych zadań, kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z przyjętym przez inwestora harmonogramem, zatwierdzenie harmonogramów prac budowlanych.
 4. Nadzór nad terminami i udział w odbiorach robót oraz przeglądach technicznych
  w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót naprawczych.
 5. Prowadzenie czynności związanych ze sporządzeniem i rozliczeniem inwestycji
  w postaci dowodu księgowego i przekazaniem jako środka trwałego PT.
 6. Wystąpienia o przyznanie dofinansowań inwestycji i ich rozliczanie.
 7. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, pisma, zapytania i wnioski radnych, urzędów, instytucji oraz mieszkańców.
 8. Współpraca z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi i referatami Urzędu Miejskiego.
 9. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z realizacją inwestycji.                 
 1. Wymagania niezbędne: 
  1. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: inżynieria lądowa, budownictwo lub inny kierunek związany 
   z projektowaniem i budową dróg (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa,
  2. Co najmniej 2 letnie doświadczenie w bezpośrednim uczestnictwie w procesie budowlanym jako wykonawca, nadzór lub zamawiający, związanym z realizacją robót budowlanych branży drogowej lub pokrewnej,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. Prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):
  1. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Mile widziane uprawnienia w specjalności drogowej lub branży pokrewnej – 2 etaty.
  2. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
  3.  Znajomość procedur uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót.
  4. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania
   i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  5. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
  6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 2. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, I piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
  2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
  3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
  4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
  5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
  6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
  2. Życiorys.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
  5. Formularz oświadczeń.

 

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY.


Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 7 września 2020 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
 2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33. Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 8 września 2020 r.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 10 września 2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji ogłoszenia: 04.08.2020 r.

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWprowadzenie informacji: Jolanta Michalik
Data wytworzenia informacji2020-09-16 10:51:09
Informację wprowadził do BIPMonika Gałązka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-16 10:51:09
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:23:33
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:23:03
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:22:00
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:52:06
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:28:43
6 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:59:25
7 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:56:19
8 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:55:42
9 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:54:28
10 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:53:40
11 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:53:22
12 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:53:11
13 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:51:22
14 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:39:57
15 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:36:04
16 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 11:02:38
17 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 10:54:10
18 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 10:53:10
19 Utworzenie dokumentu Monika Gałązka2020-09-16 10:51:09