Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.7.2021

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.7.2021

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 30-04-2021 godz. 14:30


Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                             Numer naboru: ZDM-KP.110.1.7.2021

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m. in.:

 1. Wydawanie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasch drogowych dróg publicznych.
 2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasch drogowych dróg publicznych.
 3. Wydawanie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice na przebudowę lub remont obiektów lub urządzeń istniejących w pasie drogowym i niezwiązanych z gospodarowaniem drogą lub obsługą ruchu.
 4. Wydawanie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice  na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze  w odległości mniejszej niż określone w Ustawie o drogach publicznych w ust. 1 art. 43.
 5. Opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drogach wewnętrznych, na terenach objętych decyzjami administracyjnymi o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w trybie Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na terenach będących własnością Gminy Gliwice i zarezerwowanych pod drogi publiczne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu.
 6. Koordynacja i uzgadnianie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji drogowych i innych.
 7. Opiniowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice.
 8. Wydawanie opinii i koordynacja z referatami Zarządu Dróg Miejskich, Urzędu Miejskiego  i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 9. Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 10. Wydawanie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice oraz prowadzenie ich rejestru.

Wymagania niezbędne: 

 1. Wykształcenie:

        a) wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: budownictwo, drogownictwo, transport (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana  specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa, inżynieria ruchu.

          b) wyższe na kierunkach innych niż wskazane w pkt a, przy minimalnym 2 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku związanym z zarządzaniem pasem drogowym.

       2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

       3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

       4. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):

 1. Znajomość przepisów dotyczących działalności Jednostki, w szczególności:

          a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DZ.U.2020.470 – tj. ze zm.);

          b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U,2020.256 – tj. ze zm.);

          c) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713 – t.j. ze zm.);

          d) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 – tj. ze zm.);

          e) Rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1643 – t.j. ze zm.).

      2. Umiejętność redagowania decyzji i pism urzędowych.

      3. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

      4. Umiejętność czytania map zasadniczych i ewidencyjnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, parter, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru;
 2.  życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 5. formularz oświadczeń.

          UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 14.30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru.

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33. Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 04 maja 2021.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej: 06 maja 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Data publikacji: 31 marca 2021 r. 

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDorota Sokół
Data wytworzenia informacji2021-03-31 08:06:29
Informację wprowadził do BIPJolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2021-03-31 08:06:29
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:37:55
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:37:32
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:37:23
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:36:38
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:35:44
6 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:35:07
7 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:34:00
8 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:33:31
9 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:32:06
10 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:32:01
11 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:30:52
12 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:27:23
13 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:27:12
14 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:26:31
15 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:25:56
16 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:21:35
17 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:20:50
18 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:17:55
19 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:16:57
20 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:12:50
21 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:09:55
22 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-03-31 08:07:43
23 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2021-03-31 08:06:29