Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.37.2021

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.37.2021

Stanowisko urzędnicze - informatyk - w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 21-01-2022 godz. 14:30


Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                                   Numer naboru: ZDM-KP.110.1.37.2021

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze - informatyk - w pełnym wymiarze czasu pracy.


Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Nadzór nad systemami informatycznymi Zarządu Dróg Miejskich.
 2. Administrowanie aplikacjami wspierającymi pracę Zarządu Dróg Miejskich.
 3. Administrowanie siecią komputerową Zarządu Dróg Miejskich.
 4. Zapewnienie ciągłości działania sprzętu informatycznego oraz aplikacji Zarządu Dróg Miejskich.
 5. Udzielanie pomocy pracownikom Zarządu Dróg Miejskich w zakresie technologii informatycznych.
 6. Bieżące tworzenie dokumentacji obecnych i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne: 

 1. Wykształcenie wyższe informatyczne.
 2. Minimum 2 lata doświadczenia pracy na podobnym stanowisku.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.
 7. Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych oraz stanowisk pracy wyposażonych w komputery.
 8. Znajomość na poziomie administrowania systemami informatycznymi w poniższym zakresie:

a) serwery, macierze dyskowe, przełączniki sieciowe HPE.
b) systemy bezpieczeństwa Firewall
c) systemy operacyjne (Windows Server 2008/2012/2016 oraz Windows 10),
d) Administrowanie domeną Microsoft Active Directory oraz dystrybucją poprawek dla serwerów i stacji końcowych,
e) pakiety biurowe (Microsoft Office, OpenOffice),
f) środowisko maszyn wirtualnych VMware vSphere ESXi 6.7.
g) biurowy sprzęt peryferyjny,

Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):

 1. Znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych (Ustawa o dostępie do  informacji publicznej, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego).
 2. Znajomość obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 / 2012 / 2014.
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 5. Znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację  wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.            

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. w wyjątkowych sytuacjach możliwa praca w systemie zmianowym,
 3. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 4. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy;
 5. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji;
 6. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);
 7. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 8. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
 5. formularz oświadczeń.

        UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 21 stycznia 2022 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:                                      

 1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru.
 2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data wraz z godziną testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 24 stycznia 2022 r.

Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 27 stycznia 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Data publikacji: 20 grudnia 2021 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

 

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDawid Ochód
Data wytworzenia informacji2021-12-20 11:19:48
Informację wprowadził do BIP Jolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-20 11:19:48
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-12-20 11:27:27
2 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2021-12-20 11:19:48