Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.33.2021

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.33.2021

Stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 05-01-2022 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż w wyniku naboru nr ZDM-KP.110.1.33.2021 na stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym naborze na ww. stanowiska urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji: 10.01.2022 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                         Nr naboru: ZDM-KP.110.1.33.2021

 

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie powierzonych zadań w zakresie planowania, analizowania, koordynowania i kontrolowania na etapie dokumentacji projektowej oraz robót inwestycyjnych, w tym przygotowywanie materiałów technicznych oraz opisów przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowań przetargowych.
 2. Udział w komisjach przetargowych.
 3. Weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń finansowych prowadzonych zadań, kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z przyjętym przez inwestora harmonogramem, zatwierdzenie harmonogramów prac budowlanych.
 4. Nadzór nad terminami i udział w odbiorach robót oraz przeglądach technicznych w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót naprawczych.
 5. Prowadzenie czynności związanych ze sporządzeniem i rozliczeniem inwestycji w postaci dowodu księgowego i przekazaniem jako środka trwałego PT.
 6. Wystąpienia o przyznanie dofinansowań inwestycji i ich rozliczanie.
 7. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, pisma, zapytania i wnioski radnych, urzędów, instytucji oraz mieszkańców.
 8. Współpraca z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi i referatami Urzędu Miejskiego.
 9. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z realizacją inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: inżynieria lądowa, budownictwo lub inny kierunek związany z projektowaniem i budową dróg (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa,
 2. Co najmniej 2 letnie doświadczenie w bezpośrednim uczestnictwie w procesie budowlanym jako wykonawca, nadzór lub zamawiający, związanym z realizacją robót budowlanych branży drogowej lub pokrewnej,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):

 1. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Mile widziane uprawnienia w specjalności drogowej lub branży pokrewnej – 2 etaty.
 2. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 3. Znajomość procedur uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót.
 4. Znajomość ustaw, niezbędnych do wykonywania czynności na przedmiotowym stanowisku, w szczególności: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych.
 5. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, I piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
 5. Formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 5 stycznia 2022 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
 2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33. Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 10 stycznia 2022 r.

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej: 12 stycznia 2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Data publikacji ogłoszenia: 06.12.2021 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Gilner
Data wytworzenia informacji2021-12-06 10:43:58
Informację wprowadził do BIP Jolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2021-12-06 10:43:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2022-01-10 08:47:00
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-12-06 10:48:53
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2021-12-06 10:46:02
4 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2021-12-06 10:43:58