Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.3.2021

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.3.2021

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie regulacji stanów prawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 05-03-2021 godz. 14:30


Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                                  Numer naboru: ZDM-KP.110.1.3.2021

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie regulacji stanów prawnych

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m. in.:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejmowane z mocy prawa nieruchomości gruntowe w trybie art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 2. Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 3. Prowadzenie postępowań związanych z regulacją stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi w trybie cywilnym oraz art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 4. Prowadzenie podziałów geodezyjnych gruntów zajętych pod drogi.
 5. Inne z zakresu regulacji stanów prawnych gruntów i zarządzania tymi gruntami.

Wymagania niezbędne: 

 1. Wykształcenie:

       a) wyższe na kierunkach administracja, prawo, gospodarka nieruchomościami, geodezja, drogownictwo;

       lub

       b) wyższe na kierunkach innych niż wskazane w pkt a, przy minimalnym 4 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami.

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):

 1. Znajomość przepisów:

       a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

       b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – w zakresie związanym z umowami cywilnoprawnymi i gospodarowaniem nieruchomościami;

       c) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

       d) Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – w zakresie związanym z gospodarowaniem nieruchomościami;

       e) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

       f) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 1. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 2. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 3. Umiejętność czytania map zasadniczych i ewidencyjnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 5 marca 2021 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
 2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33. Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 8 marca 2021 r.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 10 marca 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Data publikacji: 12.02.2021      

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

            

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaciej Erdmann
Data wytworzenia informacji2021-02-12 12:55:51
Informację wprowadził do BIPIzabela Kwiatkowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-02-12 13:12:32