Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.22.2023

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.22.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 03-11-2023 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru nr ZDM-KP.110.1.22.2023 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich wybrano:

P. Kamila Poloka zam. w Gliwicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zdaniem komisji rekrutacyjnej Pan Kamil Polok spełnił wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze. W poszczególnych etapach postępowania konkursowego uzyskał pozytywne wyniki. Pan Kamil Polok posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykazuje kompetencje osobowościowe pożądane na wyżej wymienionym stanowisku pracy. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że p. Kamil Polok spełnia wymagania stawiane kandydatowi, aby należycie wykonywać obowiązki.

Data publikacji: 09 listopada 2023 r.

Dawid Ochód

Z-ca Dyrektora

Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

numery referencyjne

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy:

ZDM-KP.110.1.22.2023/1

Test merytoryczny i rozmowa kwalifikacyjna rozpoczną się 08.11.2023 r. godz. 08:00 w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, I piętro, pokój 100.

Data publikacji ogłoszenia: 6 listopada 2023 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                             Numer naboru ZDM-KP.110.1.22.2023

Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie Inżynierii Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku między innymi:

 1. Opiniowanie projektów zmian tymczasowej organizacji ruchu.
 2. Kontrola stanu i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.
 3. Rozpatrywanie i analizowanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu oraz kontrola zgodności wykonania zleconych zmian organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem.
 4. Współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi organami administracji, samorządami i innymi zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu.
 5. Opiniowanie lokalizacji włączeń do ruchu nowych inwestycji, wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta Miasta na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.
 6. Opiniowanie podziałów nieruchomości pod kątem możliwości włączenia ruchu drogowego z nowopowstałych działek.
 7. Opiniowanie i przygotowywanie dokumentów do zatwierdzania przez PM, w drodze decyzji, zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz uzgodnienia publicznego sprawowania kultu religijnego na drogach.
 8. Dochodzenie z polis sprawców zdarzeń drogowych należności w związku z uszkodzeniami lub zniszczeniami miejskiej infrastruktury drogowej.
 9. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe (kandydat musi spełniać jedno z poniższych wymagań):

      a ) specjalność inżynieria ruchu – nie wymagane doświadczenie zawodowe (dopuszcza się możliwość aplikowania studentów specjalności inżynieria ruchu),

      b) preferowane kierunki: transport, budownictwo, logistyka, geodezja oraz inne techniczne – wymagane min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego związanego z  inżynierią ruchu drogowego,

     c) preferowane kierunki: transport, budownictwo, logistyka, geodezja oraz inne techniczne - wymagane min. 2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego związanego z administracją publiczną,

2. znajomość ustaw m.in. : Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

3. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,

4. prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 1. znajomość topografii miasta Gliwice,
 2. znajomość oprogramowania MapInfo,
 3. znajomość oprogramowania AutoCAD,
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 5. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 6. znajomość zakresu statutowej działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
 7. ukończenie dodatkowych szkoleń z zakresu BRD,
 8. znajomość Ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych,

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy,
 4. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji,
 5. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),
 6. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 7. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru;
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni;
 5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY, pod ogłoszeniem o naborze.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 03 listopada 2023 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

Dokumenty należy składać:

a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru - decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru.

Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data wraz z godziną testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 06 listopada 2023 r.

Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 08 listopada 2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  lub rozmowy  kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępnyw Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.

Data publikacji: 10 października 2023 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Cader
Data wytworzenia informacji2023-10-10 10:51:24
Informację wprowadził do BIP Jolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2023-10-10 10:51:24
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-11-09 09:16:26
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-11-06 07:50:43
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-10-10 13:27:40
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-10-10 10:58:32
5 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2023-10-10 10:51:24