Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.19.2023

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.19.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie regulacji stanów prawnych, nabycia i dzierżaw gruntów w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 13-10-2023 godz. 14:30


Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                             Numer naboru: ZDM-KP.110.1.19.2023

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

w Referacie regulacji stanów prawnych, nabycia i dzierżaw gruntów w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m. in.:

 1. Wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 2. Prowadzenie postępowań związanych z regulacją stanów prawnych gruntów prywatnych zajętych pod drogi w trybie cywilnym oraz art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 3. Obsługa ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów.
 4. Prowadzenie podziałów geodezyjnych gruntów zajętych oraz przeznaczonych pod drogi.
 5. Koordynowanie procesu opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 6. Inne zadania związane z regulacją stanów prawnych i zarządzaniem nieruchomościami drogowymi.

Wymagania niezbędne: 

      1. Wykształcenie:

      a) wyższe na kierunkach administracja, prawo, urbanistyka/planowanie przestrzenne, geodezja, drogownictwo, a także związanych z gospodarką nieruchomościami;

      b) lub wyższe na kierunkach innych niż wskazane w pkt a, przy minimalnym 2 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami, geodezją lub  planowaniem przestrzennym.

      2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

      3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

      4. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):

     1. Znajomość przepisów dotyczących działalności Jednostki, w szczególności:

     a)  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

     b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – w zakresie związanym z umowami cywilnoprawnymi i gospodarowaniem nieruchomościami;

     c) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

     d) Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – w zakresie związanym z gospodarowaniem nieruchomościami;

     e) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

     f) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 1. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 2. Umiejętność redagowania pism.
 3. Umiejętność czytania map zasadniczych i ewidencyjnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Wymagana umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 7. Wymagana gotowość do przyjęcia pełnomocnictw/upoważnień, w tym Prezydenta Miasta, związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13 października 2023 do godziny 14.30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do dnia 16 października 2023 r.

Planowany termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej: 19 października 2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.

Data publikacji: 21 sierpnia 2023 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMaciej Erdmann
Data wytworzenia informacji2023-08-21 08:37:34
Informację wprowadził do BIP Jolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2023-08-21 08:37:34
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-08-21 08:48:38
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-08-21 08:48:12
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-08-21 08:47:37
4 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2023-08-21 08:37:34