Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM-KP.110.1.16.2023

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.16.2023

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
Termin składania ofert: 21-08-2023 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż w wyniku naboru nr ZDM-KP.110.1.16.2023 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie inżynierii ruchu drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym naborze na ww. stanowisko urzędnicze nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji: 21.08.2022 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Ogłoszenie o naborze

                                                                                                                                                             Numer naboru ZDM-KP.110.1.16.2023

Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie Inżynierii Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku między innymi:

 1. Opiniowanie projektów zmian tymczasowej organizacji ruchu.
 2. Kontrola stanu i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.
 3. Rozpatrywanie i analizowanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu oraz kontrola zgodności wykonania zleconych zmian organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem.
 4. Współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi organami administracji, samorządami i innymi zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu.
 5. Opiniowanie lokalizacji włączeń do ruchu nowych inwestycji, wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Prezydenta Miasta na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.
 6. Opiniowanie podziałów nieruchomości pod kątem możliwości włączenia ruchu drogowego z nowopowstałych działek.
 7. Opiniowanie i przygotowywanie dokumentów do zatwierdzania przez PM, w drodze decyzji, zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz uzgodnienia publicznego sprawowania kultu religijnego na drogach.
 8. Dochodzenie z polis sprawców zdarzeń drogowych należności w związku z uszkodzeniami lub zniszczeniami miejskiej infrastruktury drogowej.
 9. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (kandydat musi spełniać jedno z poniższych wymagań):

      a ) specjalność inżynieria ruchu – nie wymagane doświadczenie zawodowe (dopuszcza się możliwość aplikowania studentów specjalności inżynieria ruchu),

      b) preferowane kierunki: transport, budownictwo, logistyka, geodezja oraz inne techniczne – wymagane min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego związanego z  inżynierią ruchu drogowego,

     c) preferowane kierunki: transport, budownictwo, logistyka, geodezja oraz inne techniczne - wymagane min. 2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego związanego z administracją w samorządzie,

 1. znajomość ustaw m.in. : Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 2. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
 3. prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 1. znajomość topografii miasta Gliwice,
 2. znajomość oprogramowania MapInfo,
 3. znajomość oprogramowania AutoCAD,
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 5. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 6. znajomość zakresu statutowej działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
 7. ukończenie dodatkowych szkoleń z zakresu BRD,
 8. znajomość Ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych,

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy,
 4. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji,
 5. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),
 6. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 7. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru;
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni;
 5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY, pod ogłoszeniem o naborze.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 21 sierpnia 2023 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

Dokumenty należy składać:

a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru - decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru.

Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data wraz z godziną testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 23 sierpnia 2023 r.

Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 28 sierpnia 2023 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  lub rozmowy  kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny
  w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.

Data publikacji: 24 lipca 2023 r.

Anna Gilner

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Pliki do pobrania:

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Cader
Data wytworzenia informacji2023-07-24 14:27:10
Informację wprowadził do BIP Jolanta Michalik
Data udostępnienia informacji w BIP2023-07-24 14:27:10
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-08-21 15:02:11
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-07-24 14:35:29
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2023-07-24 14:33:43
4 Utworzenie dokumentu Jolanta Michalik2023-07-24 14:27:10