Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM.110.1.9.2020

Numer naboru: ZDM.110.1.9.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do  Inżynierii Ruchu Drogowego - ZDM.110.1.9.2020
Termin składania ofert: 14-08-2020 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż nabór nr ZDM.110.1.9.2020 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Inżynierii Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach pozostaje nierozstrzygnięty.


Uzasadnienie dokonanego wyboru/nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat, który brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji: 21 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze

Nr naboru: ZDM.110.1.9.2020

 

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Inżynierii Ruchu Drogowego.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

  1. Opiniowanie projektów zmian tymczasowej organizacji ruchu.
  2. Kontrola stanu i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.
  3. Rozpatrywanie i analizowanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu oraz kontrola zgodności wykonania zleconych zmian organizacji ruchu
   z zatwierdzonym projektem.
  4. Współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi organami administracji, samorządami, koleją i innymi zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa ruchu.
  5. Opiniowanie lokalizacji włączeń do ruchu nowych inwestycji, redagowanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdu na drogę publiczną.
  6. Opiniowanie podziałów nieruchomości pod kątem możliwości włączenia ruchu drogowego z nowopowstałych działek.
  7. Opiniowanie i przygotowywanie dokumentów do zatwierdzania przez PM, w drodze decyzji, zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz uzgodnienia publicznego sprawowania kultu religijnego na drogach.
  8. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (kandydat musi spełniać jedno z poniższych wymagań):
 • specjalność inżynieria ruchu – nie wymagane doświadczenie zawodowe (dopuszcza się możliwość aplikowania studentów specjalności inżynieria ruchu),
 • preferowane kierunki: transport, budownictwo, geodezja oraz inne techniczne – wymagane min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego związanego z inżynierią ruchu drogowego,
 • preferowane kierunki: transport, budownictwo, geodezja – wymagane min. 2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego związanego z administracją w samorządzie,
 1. znajomość Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 2. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
 3. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość topografii miasta Gliwice,
 2. znajomość oprogramowania MapInfo,
 3. znajomość oprogramowania AutoCAD,
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 5. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 6. znajomość zakresu statutowej działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
 7. ukończenie dodatkowych szkoleń z zakresu BRD,
 8. znajomość Ustawy o drogach publicznych, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych,


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy,
 4. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji,
 5. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),
 6. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 7. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru;
 2. CV,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.


Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy składać w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
 2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33. Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 17 sierpnia 2020 r. Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 20 sierpnia 2020 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego  lub rozmowy  kwalifikacyjnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 3%

Dodatkowe informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji: 16 lipca 2020 r.

 

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWprowadzenie informacji: Jolanta Michalik
Data wytworzenia informacji2020-09-16 10:58:36
Informację wprowadził do BIPMonika Gałązka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-16 10:58:36
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-23 07:02:20
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:24:00
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:26:58
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:25:57
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:36:52
6 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:33:12
7 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:31:57
8 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:28:13
9 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:20:39
10 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:18:07
11 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:17:38
12 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 11:01:36
13 Utworzenie dokumentu Monika Gałązka2020-09-16 10:58:36