Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM.110.1.8.2020

Numer naboru: ZDM.110.1.8.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg - ZDM.110.1.11.2020
Termin składania ofert: 22-07-2020 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż nabór ZDM.110.1.8.2020 na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Planowania i Inwestycji Drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach,  pozostaje bez rozstrzygnięcia.


Uzasadnienie dokonanego wyboru/nierozstrzygnięcia naboru:

W związku z rezygnacją kandydata wyłonionego w drodze naboru  i wybranego do zatrudnienia, powyższy nabór pozostaje nierozstrzygnięty.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji: 29 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o naborze

Nr naboru: ZDM.110.1.8.2020

 

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg.


Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg publicznych i niepublicznych dla poszczególnych kategorii dróg i ulic.
 2. Przygotowywanie i udostępnianie, na wniosek stron, informacji na temat sieci drogowej.
 3. Prowadzenie procedury przeglądów stanu dróg dla potrzeb ewidencji.
 4. Bieżące uzupełnianie i aktualizowanie dokumentacji (książek) dróg.
 5. Generowanie zestawień danych o sieci dróg publicznych dla nadrzędnych jednostek administracji drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. (Dz. U. 2005 Nr 67, poz. 585).
 6. Opiniowanie możliwości zaliczenia dróg do określonej kategorii.
 7. Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej o zaliczeniu/niezaliczeniu dróg do kategorii dróg publicznych i ustaleniu ich przebiegu.
 8. Prowadzenie ewidencji majątku drogowego.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg publicznych i wewnętrznych.
 10. Nadzorowanie i koordynacja programów wspomagających zarządzanie drogami.
 11. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.
 12. Współpraca z innymi jednostkami i referatami Urzędu Miasta.
 13. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z administrowaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi.

 

 1. Wymagania niezbędne: 
  1. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: inżynieria lądowa, budownictwo lub inny kierunek techniczny (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg
   i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. Prawo jazdy kat. B.
 1.   Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):
  1. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Mile widziane uprawnienia w specjalności drogowej lub branży pokrewnej.
  2. Mile widziane doświadczenie w bezpośrednim uczestnictwie w procesie budowlanym jako wykonawca, nadzór lub zamawiający, związanym z realizacją robót budowlanych branży drogowej lub pokrewnej
  3. Mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia książki drogi oraz oprogramowania  wspomagającego obsługę sieci drogowych.
  4. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
  5.  Znajomość przepisów dotyczących wydawania decyzji administracyjnych.
  6. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
   o drogach publicznych, prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania
   i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  7. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
  8. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.

 

 1. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, I piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
  2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
  3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
  4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
  5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
  6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
  2. Życiorys.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
  5. Formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 22.07.2020r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
 2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

   Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data wraz z godziną testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 24.07.2020 r.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 29.07.2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Inne informacje:
  1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
  2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
  5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
  6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
  7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
  8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji ogłoszenia: 04 czerwca 2020

 

 

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWprowadzenie informacji: Jolanta Michalik
Data wytworzenia informacji2020-09-16 11:05:56
Informację wprowadził do BIPMonika Gałązka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-16 11:05:56
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-23 07:02:02
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:24:39
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:26:20
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:23:49
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:28:27
6 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:20:52
7 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:18:40
8 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:18:24
9 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 09:17:06
10 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:52:13
11 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:37:40
12 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:34:06
13 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:33:55
14 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:32:42
15 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:32:03
16 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:29:34
17 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:27:04
18 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:26:24
19 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 12:03:57
20 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 11:08:53
21 Utworzenie dokumentu Monika Gałązka2020-09-16 11:05:56