Zarząd Dróg Miejskich

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Numer naboru: ZDM.110.1.7.2020

Numer naboru: ZDM.110.1.7.2020

Stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg ( 2 etaty ) - ZDM.110.1.7.2020
Termin składania ofert: 22-07-2020 godz. 14:30


Ogłoszenie o wynikach

Informuję, iż nabór nr ZDM.110.1.7.2020 na stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Planowania i Inwestycji Drogowych oraz ewidencji dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach pozostaje nierozstrzygnięty.

Uzasadnienie dokonanego wyboru/nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat, który brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji: 29 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o naborze

Numer naboru ZDM.110.1.7.2020

 

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice


zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Planowania i Inwestycji Drogowych oraz ewidencji dróg.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie powierzonych zadań w zakresie planowania, analizowania, koordynowania i kontrolowania na etapie dokumentacji projektowej oraz robót inwestycyjnych, w tym przygotowywanie materiałów technicznych oraz opisów przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowań przetargowych.
 2. Udział w komisjach przetargowych.
 3. Weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń finansowych prowadzonych zadań, kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z przyjętym przez inwestora harmonogramem, zatwierdzenie harmonogramów prac budowlanych.
 4. Nadzór nad terminami i udział w odbiorach robót oraz przeglądach technicznych
  w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót naprawczych.
 5. Prowadzenie czynności związanych ze sporządzeniem i rozliczeniem inwestycji
  w postaci dowodu księgowego i przekazaniem jako środka trwałego PT.
 6. Wystąpienia o przyznanie dofinansowań inwestycji i ich rozliczanie.
 7. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, pisma, zapytania i wnioski radnych, urzędów, instytucji oraz mieszkańców.
 8. Współpraca z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi i referatami Urzędu Miasta.
 9. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z administrowaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi.                
 1. Wymagania niezbędne: 
  1. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku: inżynieria lądowa, budownictwo lub inny kierunek związany z projektowaniem i budową dróg (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. Prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów):
  1. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Mile widziane uprawnienia w specjalności drogowej lub branży pokrewnej – 2 etaty.
  2. Mile widziane doświadczenie w bezpośrednim uczestnictwie w procesie budowlanym jako wykonawca, nadzór lub zamawiający, związanym z realizacją robót budowlanych branży drogowej lub pokrewnej
  3. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
  4.  Znajomość procedur uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót.
  5. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  6. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
  7. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 2. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, I piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
  2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
  3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
  4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
  5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
  6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 2. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
  2. Życiorys.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
  5. Formularz oświadczeń.

 

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY.


Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie do 22.07.2020r. do godziny 14:30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:

 1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru
 2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Ostateczna data wraz z godziną testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 24.07.2020 r.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 29.07.2020 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach

Data publikacji ogłoszenia: 04.06.2020 r.

 

 

Pliki do pobrania:

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZarząd Dróg Miejskich
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWprowadzenie informacji: Jolanta Michalik
Data wytworzenia informacji2020-09-16 11:11:33
Informację wprowadził do BIPMonika Gałązka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-16 11:11:33
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-23 07:02:11
2 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-23 07:01:53
3 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 11:24:58
4 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 10:22:07
5 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:34:34
6 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:20:33
7 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:20:25
8 Zmiany w dokumencie Jolanta Michalik2020-09-17 08:09:51
9 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 12:55:41
10 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 12:55:35
11 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 12:03:38
12 Zmiany w dokumencie Monika Gałązka2020-09-16 11:14:29
13 Utworzenie dokumentu Monika Gałązka2020-09-16 11:11:33