Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Przedmiot działalności i kompetencje 

wydruk do pliku pdf

1. Zarząd wykonuje zadania zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Gliwice z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w zakresie:
1. planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami;
2. planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych w ust. 1;
2. Zarząd jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.
3. Celami prac Zarządu są:
1. Udział w programowaniu rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne Miasta oraz właściwych organów państwa.
2. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Gliwice i poprawa stanu istniejącej infrastruktury.
4. Budowa nowych połączeń ułatwiających komunikację w Mieście,
5. Poprawa stanu technicznego dróg publicznych na terenie Miasta Gliwice.
6. Budowa i utrzymanie dróg rowerowych i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na zarządzanej sieci dróg publicznych.
7. Ustalenia na drogach publicznych miasta Gliwice strefy płatnego parkowania w centrum miasta, w której pobierana będzie opłata za parkowanie.
8. Wprowadzenie systemu Inteligentnych Systemów Transportowych na zarządzanej  sieci dróg.
9. Ograniczenie  wjazdu na teren miasta Gliwice pojazdów powyżej 12t DMC.


Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3. pełnienie funkcji inwestora;
4. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7. koordynacja robót w pasie drogowym;
8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą o drogach publicznych;
9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
19. nabywanie nieruchomości innych niż wyżej wymienione, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
20. zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych na drogach publicznych;
21. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
22. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów;
23. utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 września 1996 r. z późn. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
24. wprowadzenie płatnego parkowania na drogach publicznych;
25. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nie uiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Gliwice w strefie Płatnego Parkowania.
26. uruchomienie miejskiego systemu wypożyczalni rowerów;
27. wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dróg w granicach administracyjnych miasta;
28. nadzór, wprowadzanie oraz modernizacja Inteligentnych Systemów Transportowych w obrębie miasta Gliwice;
29. zarządzanie i utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem.
30. przygotowywanie zezwoleń na wjazd dla pojazdów powyżej 12t DMC
  liczba odsłon strony: 7 967 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP