ZAŁĄCZNIK NR 8
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.15.2017

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej w Gliwicach. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

1.  

Wykształcenie...............................

Uprawnienia w specjalności: ..................................................  Nr i data wydania uprawnień .................................................. Pełnił funkcję kier. budowy lub kier. robót mostowych przy ............... stałych obiektach mostowych.

Łączny okres pełnienia tych funkcji ..........m-cy*/lat*

Kierownik Budowy  
2.  

Uprawnienia w specjalności: ................................................. Nr i data wydania uprawnień .................................................

 

Kierownik robót branży drogowej  
3.  

Uprawnienia w specjalności: ................................................. Nr i data wydania uprawnień .................................................

 

Kierownik robót branży sanitarnej (sieci kanalizacyjne i wodociągowe)  
4.  

Uprawnienia w specjalności: ................................................. Nr i data wydania uprawnień .................................................

 

Kierownik robót branży elektrycznej (sieci i urz. elektryczne i elektroenergetyczne)  
5.  

Uprawnienia w specjalności: ................................................. Nr i data wydania uprawnień .................................................

 

Kierownik robót branży teletechnicznej (sieci teletechniczne)  

 
*niepotrzebne skreślić

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej