Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru ZDM.110.1.18.2018

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach - 1 etat ( aktualizacja z dnia 10.10.2018 )Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
 1. bieżąca kontrola funkcjonowania tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 2. prowadzenie inwestycji związanych z utrzymaniem oraz modernizacją infrastruktury tunelu i sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 3. projektowanie i wdrażanie nowych procedur dotyczących funkcjonowania tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 4. projektowanie i wdrażanie nowy programów sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 5. współpraca z podmiotami utrzymującymi infrastrukturę tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacje świetlne na terenie miasta Gliwice,
 6. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz analiza wniosków składanych przez zewnętrzne podmioty w zakresie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Gliwice,
 7. planowanie inwestycji związanych funkcjonowaniem tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 8. weryfikacja obrazu uzyskanego z monitoringu znajdującego się na terenie miasta Gliwice oraz tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice pod kątem bezpieczeństwa, zachowania płynności ruchowej itp.,
 9. przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień do przetargów na bieżące utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej, sygnalizacji świetlnych, Centrum Sterowania Ruchem, urządzeń ITS itp.,
 10. pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, kontrola robót, obmiarów, odbiór robót, kontrola kosztorysów, faktur, rozliczenia robót utrzymaniowych tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 11. przygotowanie i gromadzenie dokumentów do archiwizacji związanych tunelem w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej  oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice,
 12. współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi organami administracji, samorządów, kolei i innych zarządców dróg w zakresie projektów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 13. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
 14. przygotowywanie propozycji robót z zakresu prowadzonych zadań.


Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe o specjalności: inżynieria ruchu, systemy sterowania ruchem,              
 2. umiejętność projektowania programów sygnalizacji świetlnych,
 3. znajomość Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 4. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
 5. prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość topografii miasta Gliwice,
 2. umiejętność obsługi sterowników sygnalizacji świetlnych,
 3. doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
 4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
 5. znajomość oprogramowania AutoCad, Microstation, Vissim, Vissum,
 6. znajomość funkcjonowania tuneli drogowych,
 7. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 8. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 9. znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 2. praca w systemie zmianowym,
 3. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 4. praca na wysokości powyżej 3 m,
 5. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy;
 6. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji,
 7. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego ( kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),
 8. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 9. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 5. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 17 października 2018 r. do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.
Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 19 października 2018 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 23 października 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia. Preferowany termin: niezwłocznie.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.


Dawid Ochód
p.o. z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach


Okres publikacji od 01-10-2018 godz. 10:30


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 337 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP