Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru ZDM.110.1.16.2018

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko kierownicze urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracyZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
 1. Kierowanie, koordynowanie, monitorowanie i planowanie oraz organizowanie pracy podległych pracowników w zakresie przygotowania inwestycji drogowych i ich realizacji pod kątem: przygotowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedur wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych lub decyzji o pozwoleniu na budowę; uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych i warunków umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych; przejmowania i nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe; wykonywania praw i obowiązków Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartych umów oraz egzekwowania realizowania zobowiązań wynikających z zawartych umów; przygotowania rozliczenia inwestycji, obsługi gwarancyjnej realizowanych zadań.
 2. Monitorowanie w sposób ciągły stanu zaawansowania działań występujących w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad procesem przygotowania dokumentacji i otrzymania pozwoleń na budowę, nabycia nieruchomości oraz wykonywania robót dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez referat.
 3. Koordynacja pracy z innymi referatami.
 4. Nadzorowanie zawierania umów, aneksów, gwarancji należytego wykonania umów oraz wszelkich rozliczeń finansowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
 5. Nadzorowanie czynności związanych ze sporządzeniem i rozliczeniem inwestycji w postaci dowodu księgowego i przekazaniem jako środka trwałego PT.
 6. Nadzorowanie terminowego wykonywania przez pracowników przydzielonych im zadań oraz załatwiania spraw zgodnie z przepisami.
 7. Reprezentowanie referatu i uczestnictwo w sprawach związanych z opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu i planów rozwoju miasta.
 8. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników referatu i poszczególnych stanowisk.
 9. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 10. Nadzór nad dyscypliną podległych pracowników referatu.
 11. Reprezentowanie referatu w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.
 12. Inicjowanie opracowania projektów zarządzeń, instrukcji i procedur dotyczących działania referatu.
 13. Podejmowanie bieżących decyzji z zakresu działalności referatu.
 14. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i planów zamówień   publicznych.


Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe inżynierskie lub drogowo-mostowe lub budowlane.
 2. Minimum 5 lat doświadczenia pracy w obszarze zadań realizowanych na stanowisku pracy i/lub przygotowaniu i/lub realizacji inwestycji, minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 3. Wiedza z zakresu procedur przygotowania inwestycji.
 4. Znajomość przepisów: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, Ustawy o szczególnych warunkach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, Ustawy prawo budowlane, Ustawy prawo ochrony środowiska, Ustawy prawo zamówień publicznych, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 5. Kompetencje kierownicze: zorientowanie na osiąganie celów, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zarządzanie projektami, egzekwowanie zobowiązań, dzielenie się wiedzą, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, etyczne postępowanie, skuteczna komunikacja, myślenie systemowe, koordynacja zadań, odporność na stres.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego MS Office, znajomość programu AutoCad, mile widziana znajomość programu do zarządzania drogami.
 7. Prawo jazdy kategorii B.
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 10. Nieposzlakowana opinia.
 11. Posiadanie obywatelstwa polskiego.


Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 2. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 3. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na terenie miasta Gliwice,
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy
 4. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji;
 5. wymagana gotowość do uczestnictwa w spotkaniach poleconych przez przełożonych;
 6. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 7. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 2. życiorys, kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
 4. formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 29 sierpnia 2018 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 5 września 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:

1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach


Okres publikacji od 11-07-2018 godz. 14:00


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 398 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP