Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru ZDM.110.1.11.2018

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko kierownicze urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracyZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

1. Nadzór oraz zarządzanie referatem płatnego parkowania w tym m.in.:
a) planowanie i organizowanie pracy referatu w celu realizacji powierzonych zadań,
b) nadzorowanie terminowego wykonywania przez pracowników przydzielonych im zadań oraz załatwianie spraw zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem interesów miasta Gliwice,
c) reprezentowanie referatu w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych
w zakresie realizowanych zadań,
d) inicjowanie opracowania projektów zarządzeń, instrukcji dotyczących działania referatu oraz strefy płatnego parkowania,
e) podejmowanie bieżących decyzji z zakresu zadań realizowanych w referacie oraz strefy płatnego parkowania,
f) przydzielania pracownikom do realizacji zadań,
g) dokonywania oceny pracowników,
h) dokonywania bieżącej kontroli jakościowej i ilościowej realizacji obowiązków nałożonych na pracowników referatu.
2. Bieżące monitorowanie funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gliwice w tym m.in.:
a) kontrola rzetelności dokonywania opłat przez użytkowników strefy płatnego parkowania,
b) kontrola urządzeń do pobierania opłat za parkowanie,
c) nadzór nad operatorem strefy płatnego parkowania,
d) prowadzenie analizy funkcjonowania strefy płatnego parkowania,
e) przedstawianie propozycji modyfikacji strefy płatnego parkowania.
3. Opracowywania projektów rocznych, planów finansowych referatu oraz wnioskowania o zmianę tych planów.Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3 lata doświadczenia pracy w obszarze strefy płatnego parkowania w tym minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym w ww. obszarze.
 3. Wiedza z zakresu funkcjonowania strefy płatnego parkowania i statutowej działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 4. Znajomość przepisów: Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, UCHWAŁA NR XXXI/698/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 października 2017 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia strefy  płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice, Regulamin Strefy płatnego parkowania w Gliwicach, Ustawy o szczególnych warunkach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej.
 5. Prawo jazdy kat. B.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym, m. in. znajomość pakietu Microsoft Office, mile widziana obsługa programu windykacyjnego.


Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 2. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowieckiej 31, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 5. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:
 1. List motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.
 5. Formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 30 maja 2018 r. do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 33.

Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 05 czerwca 2018 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:
08 czerwca 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie  pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.


Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach


Okres publikacji od 18-04-2018 godz. 08:51


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 340 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP