Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru ZDM.110.1.9.2018

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracyZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
 1. Zawieranie porozumień w zakresie lokalizowania infrastruktury technicznej na terenach objętych decyzjami administracyjnymi o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w trybie Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 2. Zawieranie umów użyczenia w zakresie przekazania tytułu do dysponowania na cele budowlane gruntami objętymi decyzjami administracyjnymi o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w trybie Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 3. Oddawanie nieruchomości w pasach drogowych w użyczenie dla potrzeb uzyskania zezwoleń na usunięcie drzew.
 4. Wydawanie opinii Wydziałom Urzędu Miejskiego Gliwicach oraz jednostkom gminnym w sprawach sprzedaży, dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasów drogowych dróg publicznych.


Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe na kierunkach:

a) administracja,
b) prawo,
c) gospodarka nieruchomościami,
d) geodezja,
e) drogownictwo.

2. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 rok w administracji samorządowej/państwowej.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Prawo jazdy kat. B.Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów:

a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
b) Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
c) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
d) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
e) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
f) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
g) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

2. Umiejętność redagowania pism urzędowych.

3. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
4. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych będzie dodatkowym atutem.
5. Umiejętność czytania map zasadniczych i ewidencyjnych oraz projektów budowlanych.Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31 dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 7. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:

a) list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru;
b) życiorys;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
e) formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 08 maja 2018 r. do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 30.
Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 11 maja 2018 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 14 maja 2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia. Preferowany termin: 1 czerwca 2018 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru. 
 7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.


Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach


Okres publikacji od 11-04-2018 godz. 10:20


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 98 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP