Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zarząd Dróg Miejskich

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru ZDM.110.1.8.2018

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracyZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem ulic na terenie miasta Gliwice.
 2. Przekazywanie, kontrola i odbiór pasa drogowego na czas prowadzenia robót niezwiązanych z gospodarką drogową.
 3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego dla ww. prac wraz z ich rozliczeniem.
 4. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji.
 5. Prowadzenie nadzoru nad robotami na terenie dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Gliwice.


Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera o kierunku: budownictwo, drogownictwo (udokumentowane kserokopią dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria lądowa.
 2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 2 lata na podobnym stanowisku lub w wykonawstwie lub w projektowaniu.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
 2. Znajomość przepisów dotyczących wydawania decyzji administracyjnych.
 3. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 4. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 5. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność na stres.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowiecka 31, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i na terenie miasta Gliwice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy.
 4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
 5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 6. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 7. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.
5. Formularz oświadczeń.

UWAGA - Wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 27.04.2018r. do godziny 15:00 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie numerem naboru. Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 300 86 30.

Godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 04.05.2018r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 10.05.2018r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:
 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%;
 2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
 5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
 6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 - j.t.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
 7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.


Anna Gilner
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach


Okres publikacji od 06-04-2018 godz. 13:48


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 129 
Logo Samorządu Gliwice

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

tel. 32 300-86-00, faks 32 300-86-99

zdm@zdm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zarządu Dróg Miejskich

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP